درخواست ثبت‌نام در رویداد تداکس‌تهران ۲۰۱۹

برای شرکت در رویداد تداکس‌تهران، شما باید یک درخواست برای ثبت نام در رویداد ثبت کنید. توجه کنید که ثبت این درخواست به معنی ثبت‌نام در رویداد نیست. درخوست‌های دریافتی ما بیش از ظرفیت محل برگزاری رویداد است. ما هر درخواست را بر اساس معیارهای مختلف بررسی می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که گستره‌ی متنوعی از مخاطبان انتخاب می‌شوند که بتوانند ایده‌های منتشر شده در رویداد را در گروه‌های مختلفی به بحث بگذارند.

ما به فاصله هفت روز از زمان ثبت درخواست، به شما پاسخ می‌دهیم. درصورت پذیرش درخواست، شما یا یک لینک ثبت‌نام در رویداد از ما دریافت خواهید کرد.

 


مهلت درخواست برای ثبت نام به پایان رسیده است

.