ریحانه وحیدیان صادقمحقق شهری

خرد؛ حلقه‌ی گمشده‌ی توسعه‌ی شهری

یک آرمانشهر لزوما شهری با خیابانهایی پر از سنسور و انباشته از رباتهای خدمات شهری، ماشین های خودران، نمایشگرهای لمسی نیست. این تصویر یک شهر ماشینیه نه یک شهر انسان محور که کیفیت زندگی شهری شهروندانش رو تضمین می کنه. چرا باید در برنامه ریزی و مدیریت شهری خردمندی بر هوشمندی شهر اولویت داشته باشد؟

ریحانه وحیدیان صادقمحقق شهری

خرد؛ حلقه‌ی گمشده‌ی توسعه‌ی شهری

یک آرمانشهر لزوما شهری با خیابانهایی پر از سنسور و انباشته از رباتهای خدمات شهری، ماشین های خودران، نمایشگرهای لمسی نیست. این تصویر یک شهر ماشینیه نه یک شهر انسان محور که کیفیت زندگی شهری شهروندانش رو تضمین می کنه. چرا باید در برنامه ریزی و مدیریت شهری خردمندی بر هوشمندی شهر اولویت داشته باشد؟

ریحانه وحیدیان صادق

ریحانه وحیدیان صادق
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران که تمرکز ویژه‌ای بر روی موضوعات اجتماعی، نوآوانه و فناورانه شهری دارد و هم اکنون به عنوان مدیر مرکز نوآوری و پارک فناوری شهر در شهرداری تهران اشتغال دارد. خلاصه پژوهش او در زمینه ضرورت بهره گیری از استارتاپ‌های شهری در مدیریت شهری، در کتاب Urban Planet, Knowledge towards Sustainable Cities و با نام The Shift in Urban Technology Innovation from Top-Down to Bottom-Up Sources توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در آوریل 2018 چاپ شده است. به عنوان پژوهشگر برگزیده دفتر UN-Habitat در تهران در پروژه The City Iranians Need همکاری داشته و به عنوان متفکر شهری تقدیر شده است. در دو دوره کنفرانس شهر هوشمند، زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان مشاور ارزیابی شهرداری های کشور در حوزه شهر هوشمند حضور داشته است. همچنین به عنوان هم بنیانگذار در وایزآپ، رویدادهای صبحانه کارآفرینی را برگزار کرده است و از برگزار کنندگان اولین استارتاپ ویکند ویژه بانوان در تهران بوده و در استارتاپ ویکند نوآوری های اجتماعی، شهر هوشمند و خدمات شهری نیز به عنوان منتور حضور داشته است.