سهراب راهوار

ناشناخته ها پشت درهای بسته

به تاریخ عمل در زمان کپرنیک نگاه کنیم. او نشان داد زمین مرکز عالم نیست. همین قدم کوچک پیش در آمد قدم های بزرگ برای ما بود. او در را گشود و ناشناخته ای به ما نشان داد. خوشبختانه ادبیات جهانی پر از شوق بشر در گشودن این درها است و داستان آلیس در سرزمین عجایب شاید اصلی ترین مشوق من در کودکی بود. وقتی بزرگ شدم درهای ناشناخته ی زیادی را دیدم. مهترین آنها راز حیات در کیهان بود. اینکه آیا حیات به مرکزیت زمین است تا کیهان مملو از حیات است؟ تاثیر کشف حیات فرازمینی بر زندگیمان چه می تواند باشد؟

سهراب راهوار

ناشناخته ها پشت درهای بسته

به تاریخ عمل در زمان کپرنیک نگاه کنیم. او نشان داد زمین مرکز عالم نیست. همین قدم کوچک پیش در آمد قدم های بزرگ برای ما بود. او در را گشود و ناشناخته ای به ما نشان داد. خوشبختانه ادبیات جهانی پر از شوق بشر در گشودن این درها است و داستان آلیس در سرزمین عجایب شاید اصلی ترین مشوق من در کودکی بود. وقتی بزرگ شدم درهای ناشناخته ی زیادی را دیدم. مهترین آنها راز حیات در کیهان بود. اینکه آیا حیات به مرکزیت زمین است تا کیهان مملو از حیات است؟ تاثیر کشف حیات فرازمینی بر زندگیمان چه می تواند باشد؟

سهراب راهوار

سهراب راهوار
سهراب راهوار استاد فیزیک و اخترفیزیک در دانشگاه صنعتی شریف به مدت دو دهه است. او به جنبه های تئوری اصول فیزیک و مطالعات کیهان شناختی علاقمند است. علاوه بر این بیشتر کار پژوهشی او برای مطالعه ی سیارات فراخورشیدی می باشد. او در سال های اخیر چند پدیده ی فیزیکی را پیش بینی کرده بود که توسط منجمین دیگر کشف شد. همچنین او در یک همکاری بین المللی بر روی کشف سیارات فراخورشیدی کار می کند و تا به حال موفق به کشف بیش از چهل سیاره شده اند. هدف نهایی آنها آشکارسازی نشانه های حیات در خارج از منظومه ی شمسی است.