سولماز موگویی

پاسخگویی در بحران: از واکنش احساسي تا رویکردي سیستماتیک

وقتی بلایای طبیعی رخ می‌دهند،‌ مهم است که بدانیم چه موضعی داریم و پاسخ مناسب چیست. سولماز موگویی در سخنرانی خود ما را در مورد مسئولیت فردی در قبال بهینه‌سازی حمایت‌مان نسبت به مردم نیازمند در یک بحران طبیعی مطلع می‌کند.

سولماز موگویی

پاسخگویی در بحران: از واکنش احساسي تا رویکردي سیستماتیک

وقتی بلایای طبیعی رخ می‌دهند،‌ مهم است که بدانیم چه موضعی داریم و پاسخ مناسب چیست. سولماز موگویی در سخنرانی خود ما را در مورد مسئولیت فردی در قبال بهینه‌سازی حمایت‌مان نسبت به مردم نیازمند در یک بحران طبیعی مطلع می‌کند.

سولماز موگویی

سولماز موگویی
سولماز موگویی، دانش آموخته رشته جامعه شناسی‌ و سیاست گذاری اجتماعی از آلمان، از سال ۲۰۱۲ به عنوان مددکار در بخش فعالیت‌های بشردوستانه مشغول به کار است. او ماموریت خود را با اشتیاق در کار کردن در سازمان‌های مردم نهاد بین المللی در حوزه کمک رسانی در پاسخ به بلایای طبیعی، جنگ و پناهندگان در خاورميانه تعریف می‌کند.