سپهر موسوی‌زادهکارشناس حوزه شهرسازی نوین

برای مدیریت شهرهای آینده، باید خود ما بروزرسانی شویم!

تحولات کلی دنیای ما و تغییرات و پیشرفت جوامع انسانی را میتوان مثل بروزرسانی متداوم ورژنهای مختلف یک نرم‌افزار بررسی کرد! شهرهای مختلف برای مواجه شدن با چالشهای دنیای امروز، به استفاده از نوآوری، راهکارهای مبتکرانه و فناوریهای نوین برای بروزرسانی شدن و تبدیل شدن به شهرهای هوشمند رو آورده اند. شهرهایی برای آینده!

سپهر موسوی‌زادهکارشناس حوزه شهرسازی نوین

برای مدیریت شهرهای آینده، باید خود ما بروزرسانی شویم!

تحولات کلی دنیای ما و تغییرات و پیشرفت جوامع انسانی را میتوان مثل بروزرسانی متداوم ورژنهای مختلف یک نرم‌افزار بررسی کرد! شهرهای مختلف برای مواجه شدن با چالشهای دنیای امروز، به استفاده از نوآوری، راهکارهای مبتکرانه و فناوریهای نوین برای بروزرسانی شدن و تبدیل شدن به شهرهای هوشمند رو آورده اند. شهرهایی برای آینده!

سپهر موسوی‌زاده

سپهر موسوی‌زاده
سپهر موسوی زاده مدیر استراتژیست توسعه پایدار و نوآوری، مشاور شهرهوشمند و آینده پژوه ایرانی با پیشینه ای چند فرهنگی و بین المللی ساکن استکهلم و کشور سوئد است. در طی چند سال اخیر وی به عنوان یکی از ‘۵۰ شخصیت تاثیرگذار جهانی در زمینه شهرهای هوشمند’، یکی از ،(Aktuell Hållbarhet ۳۳ پیشران توسعه پایدار سوئد ( توسط نشریه معتبر محیط زیستی سوئدی (Veckans Affärer نفر ۱۹ام لیست ‘۱۰۱ استعداد برتر’ و رهبران آینده سوئد ( توسط نشریه پیشرو اقتصادی سوئدی معرفی شده است. او سابقه همکاری به عنوان مشاور پروژه‌های شهر هوشمند با شهرهای مختلف و مدیریت در شرکتهای نوآور بین‌المللی را دارد. سپهر همچنین به عنوان کارشناس تغییرات اقلیمی با سازمان ملل متحد همکاری داشته و ریاست کمیته ملی شهر هوشمند سوئد را بر عهده دارد. به عنوان یک آینده پژوه تکنوکرات، سپهر معتقد است دسترسی عمده و همگانی در سطح جهانی به فن‌آوریهای هوشمند، پایدار و دانش دیجیتال می‌تواند ضامن کاهش شکاف طبقاتی بین کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته باشد. همچنین استفاده از این ابزار برای طراحی آینده، دسترسی برابر به منابع و مساوات اجتماعی در سطح جهانی را تضمین کرده و کمکی در جهت ساخت دنیایی بهتر خواهد بود.