سید هادی فرحزادیمشاور مدیریت

چگونه شکست، موتور نوآوری را تغذیه می کند؟

در دنیای امروز که به سرعت در حال تغییر است و شکست نتیجه محتمل و معمول بسیاری از فعالیت‌ها است؛ رویکردهای رایج برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، موفقیت را تضمین نمی کنند. در عوض، ما خود را در یک نوسان غیرقابل پیش‌بینی می یابیم، که چابکی و سازگاری دو بال نجات ما می شوند. در این سخنرانی، مفاهیم برنامه‌ریزی برای شکست، قدرت پذیرش عدم قطعیت، و توان تحول آفرینی؛ که با رها کردن ترس و پذیرش ماهیت پویای حل مسئله به وجود می آیند، را بررسی خواهیم کرد. و به جستجوی پاسخ این سوالات خواهیم بود که آیا نوآوری در محیطی که شکست خوردن در آن اغلب ترسناک است و از آن دوری می‌شود امکان پذیر است؟ و چگونه می توانیم مرز و رابطه خود با شکست ها را بازتعریف کنیم و آنها را به پله هایی برای موفقیت تبدیل کنیم؟ در این کاوش عمیق خواهیم آموخت که چگونه در آب های ناشناخته یک محیط پیچیده، پویا و پیش‌بینی‌ناپذیر به پیش برویم.

سید هادی فرحزادیمشاور مدیریت

چگونه شکست، موتور نوآوری را تغذیه می کند؟

در دنیای امروز که به سرعت در حال تغییر است و شکست نتیجه محتمل و معمول بسیاری از فعالیت‌ها است؛ رویکردهای رایج برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، موفقیت را تضمین نمی کنند. در عوض، ما خود را در یک نوسان غیرقابل پیش‌بینی می یابیم، که چابکی و سازگاری دو بال نجات ما می شوند. در این سخنرانی، مفاهیم برنامه‌ریزی برای شکست، قدرت پذیرش عدم قطعیت، و توان تحول آفرینی؛ که با رها کردن ترس و پذیرش ماهیت پویای حل مسئله به وجود می آیند، را بررسی خواهیم کرد. و به جستجوی پاسخ این سوالات خواهیم بود که آیا نوآوری در محیطی که شکست خوردن در آن اغلب ترسناک است و از آن دوری می‌شود امکان پذیر است؟ و چگونه می توانیم مرز و رابطه خود با شکست ها را بازتعریف کنیم و آنها را به پله هایی برای موفقیت تبدیل کنیم؟ در این کاوش عمیق خواهیم آموخت که چگونه در آب های ناشناخته یک محیط پیچیده، پویا و پیش‌بینی‌ناپذیر به پیش برویم.

سید هادی فرحزادی

سید هادی فرحزادی
سیدهادی فرحزادی، فعالیت های حرفه ای خود را به عنوان توسعه دهنده کسب و کار و کارآفرین در طول دوره کارشناسی آغاز کرد و همین سبب شد تا پس از پایان دوره کارشناسی مهندسی برق تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پیگیری کند.
فرحزادی بیش از ۱۵ سال است که بر پیاده‌سازی مفهوم توسعه سازمان تمرکز داشته است و چه در جایگاه های اجرایی به عنوان مدیر ارشد و چه به عنوان مدرس، مشاور و یا مربی، به سازمان‌ها و مدیران در مسیر رشد و توسعه سازمان و کسب و کار کمک نماید. او امروز به عنوان عضو هیئت علمی و مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی، فعالیت دارد و بر کاربرد دانش طراحی و طراحی سیستمی در حوزه توسعه سازمان و مدیران قرار داده است.