شادناز عزیزیمتفکر شهری

ما نادرست شهرهایمان را اداره می‌کنیم، و این یک فرصت است!

فهمیدن منشا هر چیز و نحوه‌ی تولیدش به آن معنایی ژرف‌تر می‌بخشد.
ما در عصری زندگی می‌کنیم که هیچ‌یک از رویکردهای اقتصادی جهانی کشورهای پردرآمد، با آن‌چه که در ایران شاهدش هستیم هم‌خوانی‌ای ندارد. به‌علاوه، برای اولین‌بار است که به واسطه‌ی تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده در ایران، به سمت پیشرفت و دست‌یابی به سطح والایی از ظرفیت‌های موجود – از لحاظ تئوری و فهم موضوع – در این رابطه سوق پیدا کرده‌ایم؛ مسئله‌ای که می‌تواند مقدمه‌ای بر سازمان‌دهی مجدد سطح جدیدی از یک سازمان انسانی باشد؛ سازمانی که امید می‌رود بتواند با کنترل جمعی اعضایش، بر بی‌نظمی سازمانی موجود چیره شود.

شادناز عزیزیمتفکر شهری

ما نادرست شهرهایمان را اداره می‌کنیم، و این یک فرصت است!

فهمیدن منشا هر چیز و نحوه‌ی تولیدش به آن معنایی ژرف‌تر می‌بخشد.
ما در عصری زندگی می‌کنیم که هیچ‌یک از رویکردهای اقتصادی جهانی کشورهای پردرآمد، با آن‌چه که در ایران شاهدش هستیم هم‌خوانی‌ای ندارد. به‌علاوه، برای اولین‌بار است که به واسطه‌ی تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده در ایران، به سمت پیشرفت و دست‌یابی به سطح والایی از ظرفیت‌های موجود – از لحاظ تئوری و فهم موضوع – در این رابطه سوق پیدا کرده‌ایم؛ مسئله‌ای که می‌تواند مقدمه‌ای بر سازمان‌دهی مجدد سطح جدیدی از یک سازمان انسانی باشد؛ سازمانی که امید می‌رود بتواند با کنترل جمعی اعضایش، بر بی‌نظمی سازمانی موجود چیره شود.

شادناز عزیزی

شادناز عزیزی
شادناز عزیزی یک متفکر شهری است. به شدت به مدیریت در تغییرات علاقه دارد. ما در عصری زندگی میکنیم که هیچ یک از رویکرد های اقتصادی جهانی کشور های پر درآمد به نظر مرتبط با حقیقت روابط ما با زمان و تجربه نمی آید. به علاوه، به نظر می آید که تغییرات اجتماعی در ایران به سمت پیشرفته شدن به سمت سطح والایی از ظرفیت تئوری ما و فهم ما از موضوع برای اولین بار سوق پیدا کرده است که می تواند مقدمه ای بر سازماندهی مجدد یک سطح جدیدی از سازمان انسانی باشد که شامل ویژگی های جدید و کنترل اجتماعی در بی نظمی سازمانی ما باشد. شادناز در حال حاضر شادناز در پروژه " انسانیت را به حرکت آورید" در یک آغاز جهانی UN SDSN مشغول به فعالیت استتا مبلغ لازم از طریق سرمایه گزاری خیریه ای جهت اهداف توسعه یپایدار، جمع اوری خواهد شد. وی همچنین در حال فعالیت برای رهبری یک اقدام بوم شناسی- اجتماعی در شرکت مشاور مهندسی نگین شهر می باشد.