شلر قربانیصاحب کسب و کار

توسعه پايدار و فرصت هاي پنهان

روند توسعه پایدار در وهله اول ممکن است کار پیچیده، پرهزینه ای به نظر برسد که مختص قشر و طبقه خاصی از جامعه است برای همین هنوز بعضی از شرکت ها به اون به شکل یک چالش دردسردار نگاه میکنند در صورتی که در واقع یک فرصت از دست ندادنی است.

شلر قربانیصاحب کسب و کار

توسعه پايدار و فرصت هاي پنهان

روند توسعه پایدار در وهله اول ممکن است کار پیچیده، پرهزینه ای به نظر برسد که مختص قشر و طبقه خاصی از جامعه است برای همین هنوز بعضی از شرکت ها به اون به شکل یک چالش دردسردار نگاه میکنند در صورتی که در واقع یک فرصت از دست ندادنی است.

شلر قربانی

شلر قربانی
شلر قربانی متولد سال 1987 در تهران ، فارغ التحصیل رشته MBA با تجربه کار
در Orange Telecom فرانسه ، با نگرانی های زیست محیطی ،
به فکر تولید لوازم آرایشی سازگار با محیط زیست افتاد. به دنبال توسعه پایدار ،
وی یکی از راه های این کار را در لوازم آرایشی دید و سعی کرد با استفاده از فرصت های
پنهان در صنعت پیاده سازی کند. که در‌نتیجه شرکت آنشل متولد شد.