محمد جواد ثابتمشاور مدیریت

چگونه مدل ها کمک میکنند بهتر فکر کنیم

علم مدیریت، علمی اقتصایی معرفی می‌شود. به این معنا که مسائل و روش برخورد با آنها الزاما یکسان نیستند. این ویژگی چه کاربرد‌ها و ابزارهایی را شامل می‌شود؛ و چگونه می‌توان از ابزارهای مدیریتی مانند مدل‌ها برای بهبود تفکر و زندگی خود بهره ببریم؟

محمد جواد ثابتمشاور مدیریت

چگونه مدل ها کمک میکنند بهتر فکر کنیم

علم مدیریت، علمی اقتصایی معرفی می‌شود. به این معنا که مسائل و روش برخورد با آنها الزاما یکسان نیستند. این ویژگی چه کاربرد‌ها و ابزارهایی را شامل می‌شود؛ و چگونه می‌توان از ابزارهای مدیریتی مانند مدل‌ها برای بهبود تفکر و زندگی خود بهره ببریم؟

محمد جواد ثابت

محمد جواد ثابت
محمدجواد ثابت کنجکاو است، به فلسفه علاقه دارد و مروج رویکرد مدیریت بر اساس شواهد (Evidence-based management) است. او دانش آموخته ی رشته مدیریت کارآفرینی است و 10 سال در بزرگترین شرکت مشاوره مدیریت ایران به سازمان‌های کوچک و بزرگ در حوزه مسائل استراتژیک مرتبط با فرهنگ و افراد (People & culture) کمک کرده است. او هم اکنون عضو هیئت علمی سازمانی مدیریت صنعتی و مشاور (Adviser) مدیران عامل شرکت های در حال رشد (High growth) و نوآور است و در دوره‌های کاربردی برای مدیران (Executive education) تدریس می‌کند. چشم انداز شخصی او ایجاد کردن پلی بین صنعت (practitioners) و دانشگاه (Scholars) است تا علمی که در دانشگاه تولید می‌شود کاربردی تر باشد و مدیران صنعت بیشتر از یافته‌های علمی دانشگاه استفاده کنند.