امیرحسین زاهدیمیکروبیولوژیست

از گاز مایع تا متان جامد

فن‌آوری چگونه به ما برای کشف، تولید و توزیع کاراتر گاز طبیعی کمک می‌کند؟ کدام فن‌آوری‌ها به تولید انرژی پایدار کمک می‌کنند؟ آیا جایگزین‌هایی ارزان‌تر، پاکیزه‌تر و امن‌تر برای گاز طبیعی مایع (LNG) وجود دارند؟

امیرحسین زاهدیمیکروبیولوژیست

از گاز مایع تا متان جامد

فن‌آوری چگونه به ما برای کشف، تولید و توزیع کاراتر گاز طبیعی کمک می‌کند؟ کدام فن‌آوری‌ها به تولید انرژی پایدار کمک می‌کنند؟ آیا جایگزین‌هایی ارزان‌تر، پاکیزه‌تر و امن‌تر برای گاز طبیعی مایع (LNG) وجود دارند؟

امیرحسین زاهدی

امیرحسین زاهدی
آقای زاهدی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی میکروبیولوژی از "دانشگاه آزاد قم" دریافت نموده است؛ او به‌عنوان کارآفرین نمونه "جایزه‌ی ملی دانشگاه امیرکبیر" را از آن خود ساخت؛ وی پیش از احتمام به تحلیل، توسعه و ثبت نوآوری متان جامد، در چندین سمت مدیریتی در زمینه‌ی سیاست‌گذاری عمومی، پزشکی و صنعت بیمه فعال بوده است.
آرمان وی حمایت از استقلال ایران در زمینه‌ی انرژی از طریق استفاده از منابع پایدار طبیعی‌ است.