کریستوفر پتریک پترکاکارآفرین آینده‌‌گرا

فرصت‌‌های تقاطع میان گوتنبرگ و زاکربرگ

از بررسی نظرات ۱۲۰۰ تصمیم‌گیرنده و صاحب نظر چه در خواهیم یافت؟ ۷ نظریه درباره‌ی تفکرات و رویه‌های ارزش که در حال تشکیل دادن اساس و شالوده‌ی عصر دیجیتال مدرن هستند.

کریستوفر پتریک پترکاکارآفرین آینده‌‌گرا

فرصت‌‌های تقاطع میان گوتنبرگ و زاکربرگ

از بررسی نظرات ۱۲۰۰ تصمیم‌گیرنده و صاحب نظر چه در خواهیم یافت؟ ۷ نظریه درباره‌ی تفکرات و رویه‌های ارزش که در حال تشکیل دادن اساس و شالوده‌ی عصر دیجیتال مدرن هستند.

کریستوفر پتریک پترکا

کریستوفر پتریک پترکا
کریستوفر پترکا، که ۳۸ ساله و زاده‌ در شهر کلن آلمان است، خود را یک انسان، پدر دو فرزند و کارآفرینی آینده‌‌گرا می‌داند. او از سال ۱۹۹۶، ده سازمان بنیان نهاده، و علاقه‌ی واقعی‌اش برهم‌کنش جهانی انسان-ماشین و طبیعت در جهانی کاملاً دیجیتالی است. برای کنجکاوی در مورد ایده‌هایش، او به ۵۳ کشور جهان سفر کرده و بیش از ۱۲۰۰ فرد تصمیم‌گیر را در ۱۵ سال مصاحبه کرده است.