چرا ما عضوی از تداکس تهران شدیم؟

علاقه به گسترش ایده ها کار می‌کنند. تمام رویدادهای تداکس تهران، تداکس جوانان تهران، و تداکس سالن که در ابعادی بسیار کوچک‌تر برگزار می‌شوند، با حمایت‌ها و تلاش‌های اعضای داوطلب خود ممکن می‌گردند.

اعمال کوچک و مثبتی که باعث ایجاد جهانی بهتر برای همه می‌شوند