امیرحسین یزدانیروانکاو و فیلسوف

تنها برای شکست زندگی می‌کنیم

دکتر امیرحسین یزدانی متولد ۱۳۵۹ است، او تحصیل خود را با روانشناسی دانشگاه تهران آغاز کرده و سپس به طور همزمان به مطالعات دینی، جامعه‌شناسی و فلسفه پرداخته است. او کار خود را از سال ۸۲ بعنوان استاد، پژوهشگر و مشاور در بخش‌های دانشگاهی، دولتی و خصوصی همچون دانشگاه تهران و سمنان، انجمن زنان کارآفرین و وزارت نیرو آغاز کرده‌است. همچنین از سال ۸۹ در کنار آموزش فلسفه بیرون از نهادهای آکادمیک به‌طور تخصصی به روانکاوی پرداخته‌است. اکنون بعنوان روانکاو خانه مینا، مدرس مدرسه روش و مشاور گروه صنعتی گشتار فعال است.

امیرحسین یزدانیروانکاو و فیلسوف

تنها برای شکست زندگی می‌کنیم

دکتر امیرحسین یزدانی متولد ۱۳۵۹ است، او تحصیل خود را با روانشناسی دانشگاه تهران آغاز کرده و سپس به طور همزمان به مطالعات دینی، جامعه‌شناسی و فلسفه پرداخته است. او کار خود را از سال ۸۲ بعنوان استاد، پژوهشگر و مشاور در بخش‌های دانشگاهی، دولتی و خصوصی همچون دانشگاه تهران و سمنان، انجمن زنان کارآفرین و وزارت نیرو آغاز کرده‌است. همچنین از سال ۸۹ در کنار آموزش فلسفه بیرون از نهادهای آکادمیک به‌طور تخصصی به روانکاوی پرداخته‌است. اکنون بعنوان روانکاو خانه مینا، مدرس مدرسه روش و مشاور گروه صنعتی گشتار فعال است.

امیرحسین یزدانی

امیرحسین یزدانی
موفقیت جهان ما را بلعیده‌است. موفق شدن رویایی همگانی شده و ما پیش از آنکه به خود آگاه شویم ترس از شکست به جانمان می‌افتد و یاد می‌گیریم خود را در آستان باشکوه موفقیت قربانی کنیم. در ازای آن پیروزمندی‌هایی بدست می‌آوریم اما همیشه بازنده‌ایم. وقت آن است که با پرسش مجدد از موفقیت و شکست، زندگی و جهان انسانی را باز پس بگیریم. آیا نمی‌توان برای شکست تلاش کرد و پیروز بود؟ آیا شکست شاهراه امن پیروزی نیست؟