حسین حسین زادهمحقق همه کاره و مبتکر برنامه ریزی شهری

از هرج و مرج ترافیک تا بهشت عابران پیاده: داستان پیاده‌ راه سازی میدان نقش جهان

قدم به قلمرویی می‌گذاریم که در آن تاریخ با نوآوری ملاقات می کند، جایی که زیبایی باستانی با تحولی آرمانی در هم می آمیزد. در سفری در زمان همراه باشید تا میدان نقش جهان و خیابان چهارباغ اصفهان را بررسی کنیم؛ جایی که ما قدرت عبور از مرزها و محدودیت ها در حفظ میراث خود را کشف خواهیم کرد. شاهد تحول میدانی شلوغ، که زمانی خودروها بر آن تسلط داشتند، به بهشتی برای عابران پیاده خواهیم بود. کشف می‌کنیم که چگونه تصمیمی جسورانه نه تنها نمادهای فرهنگی را احیا کرد، بلکه باعث رشد اقتصادی و ارتباط اجتماعی شد؛ و از داستان دلفریب تلاش برای حفظ روح یک شهر الهام می‌گیریم.

حسین حسین زادهمحقق همه کاره و مبتکر برنامه ریزی شهری

از هرج و مرج ترافیک تا بهشت عابران پیاده: داستان پیاده‌ راه سازی میدان نقش جهان

قدم به قلمرویی می‌گذاریم که در آن تاریخ با نوآوری ملاقات می کند، جایی که زیبایی باستانی با تحولی آرمانی در هم می آمیزد. در سفری در زمان همراه باشید تا میدان نقش جهان و خیابان چهارباغ اصفهان را بررسی کنیم؛ جایی که ما قدرت عبور از مرزها و محدودیت ها در حفظ میراث خود را کشف خواهیم کرد. شاهد تحول میدانی شلوغ، که زمانی خودروها بر آن تسلط داشتند، به بهشتی برای عابران پیاده خواهیم بود. کشف می‌کنیم که چگونه تصمیمی جسورانه نه تنها نمادهای فرهنگی را احیا کرد، بلکه باعث رشد اقتصادی و ارتباط اجتماعی شد؛ و از داستان دلفریب تلاش برای حفظ روح یک شهر الهام می‌گیریم.

حسین حسین زاده

حسین حسین زاده
دکتر حسین حسین‌زاده کارشناسی خود را در دانشگاه پلیس و دوران کارشناسی ارشد را به حقوق جزا و جرم شناسی گذراند و سپس موفق به اخذ دکتری مدیریت و برنامه ریزی شهری گردید. او به مدت 9 سال ریئس دانشگاه علمی کاربردی پلیس اصفهان و مدرس دانشگاه در اصفهان و کاشان بوده اند و دارای ۷ عنوان مقاله علمی پژوهشی و ۶ جلد کتاب است که از نمونه های آن می‌توان به خیابان های پیاده اثرات و ابعاد (خیابان چهارباغ عباسی) اشاره کرد. یکی از دستاورهای جالب توجه ایشان تلاش برای پیاده راه سازی بافت تاریخی اصفهان و میدان نقش‌جهان اصفهان است.