رامین حیدری فاروقی

در ستایش تناقض

چرا جهان تا به این حد متناقض‌ به نظر می‌آید؟ چرا چیزها عموماً جور در نمی‌آیند؟ پس چرا فیلسوفان یا هنرمندان دست‌بردار نیستند؟ چرا بعضی خسته می‌شوند و بعضی نه؟ آیا در تناقض، رازی هست که بتوان قدرش را دانست؟!

رامین حیدری فاروقی

در ستایش تناقض

چرا جهان تا به این حد متناقض‌ به نظر می‌آید؟ چرا چیزها عموماً جور در نمی‌آیند؟ پس چرا فیلسوفان یا هنرمندان دست‌بردار نیستند؟ چرا بعضی خسته می‌شوند و بعضی نه؟ آیا در تناقض، رازی هست که بتوان قدرش را دانست؟!

رامین حیدری فاروقی

رامین حیدری فاروقی
رامین حیدری فاروقی متولد ۱۳۴۵ تهران است. کارشناسی کارگردانی سینما، کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر و دکتری فلسفه‌ی‌هنر، زمینه‌های تحصیلی او هستند.
فیلمسازی را با ساخت ویدئوکلیپ آغاز کرد و بعد مشغول مستندسازی شد و ادامه داد. فاروقی تا سال ۱۳۹۹ بیش ‌از ۹۰۰۰ دقیقه مجموعه‌ی مستند تلویزیونی ساخته‌است در چندین کشور از قاره‌های مختلف. مستند‌های او لحن شاعرانه دارند و به شکل سفرنامه‌ی تصویری ارائه می‌شوند. او در زمینه‌های اجرای برنامه‌های تلویزیونی، مشاوره‌ی امور رسانه و تبلیغات، پژوهش و نگارش نقد و متون سینمایی فعالیت داشته است، در جشنوارهای معتبر سینمای مستند ایران تجربه‌ی داوری دارد، در دانشگاه‌های سینمایی درس داده است و مطالعات تطبیقی در زمینه‌ی فرهنگ و فلسفه‌ی هنر و زبان‌شناسی از علائق او هستند. دو مجموعه‌ی مستند «شرق، دیوار، آفتاب» و «خشت‌بهشت» او منتخب جشنواره بوده‌اند و جایزه دریافت کرده‌اند. فاروقی دو دوره ریاست انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند را بر عهده داشته است و اولین رئیس انجمن‌عالی هنرها و فنون سینمایی ایران (آکادمی خانه‌ی سینما) بوده است.